กรมอนามัยจับมือเนสท์เล่ประกาศความสำเร็จ “โครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี” ส่งเสริม 130 ชุมชนทั่วประเทศ ปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มอบเกียรติบัตรให้กับ 13 ชุมชนดีเด่นในโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี

   

 


 

        โครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี ส่งเสริมให้คนไทยลงมือปฏิบัติตามแนวทางพฤติกรรมสุขภาพดี ครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มกิจกรรมทางกาย กินปริมาณพอเหมาะ และเสริมสารอาหารสำคัญ โดยการทำ 13 ภารกิจสุขภาพใน 13 สัปดาห์ เกิดความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านพฤติกรรมที่สามารถวัดผลได้ใน 130 ชุมชนทั่วประเทศ

 


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

        นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน พบว่า คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และคิดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตทั้งหมด  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก คือ โรคเบาหวาน และความดัน ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น การออกกำลังกายไม่เพียงพอ การกินอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด หรืออาหารที่มีไขมันสูงจัด กรมอนามัย โดยกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ มีพันธกิจในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ด้วยแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและการบริการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด กรมอนามัยจึงได้ร่วมมือกับเนสท์เล่ ขับเคลื่อนโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี ในการกระตุ้นและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้คนในชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง”

 


 

      นางสาวสลิลลา สีหพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า 
“เนสท์เล่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 130 ปี และมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการดำเนินงานภายใต้ปรัชญา Good food, Good life อาหารที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการนำเสนออาหารที่มีโภชนาการเหมาะสม พร้อมกับรสชาติที่อร่อย เพราะเราเชื่อว่าอาหารมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี การเลือกรับประทานอาหารและทำกิจกรรมในแต่ละวันให้เหมาะสมกับสุขภาวะ เป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

 

 


 

           “สำหรับโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี เราต้องการสร้างความตระหนักและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดีทั้งเรื่องการรับประทานอาหารและการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา มาประยุกต์เป็นภารกิจที่สามารถปฏิบัติตามทุกวันได้ง่าย ๆ ร่วมกับกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ของกรมอนามัย และประสานการทำงานกับหน่วยบริการในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย เข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 130 ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนี้ได้รับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและประสบการณ์ใหม่ในการดูแลตัวเอง รู้วิธีเลือกสินค้าที่มีโภชนาการเหมาะสม โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ได้ลงมือปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นประจำ จนเกิดเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่นำไปปฏิบัติต่อได้แม้จบโครงการไปแล้ว”

 

 


 

         โครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดีในปี 2566 นี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดย 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 3,900 คน มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นประจำ เลือกดื่มน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มหวานน้อย จัดให้มีเมนูผักอยู่ในอาหารอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน เลือกดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีแคลเซียมสูงเป็นประจำ โดยผู้เข้าร่วมโครงการใน 97 ชุมชนจาก 130 ชุมชนมีน้ำหนักลดลงอย่างน้อย 5% หรือรอบเอวลดลงอย่างน้อย 1 นิ้ว

 

 


นางสาวเข็มณิภา วงษ์จินดา ชมรมรวมพลคนต้นแบบ สสจ.สุราษฎร์ธานี

 

          นางสาวเข็มณิภา วงษ์จินดา ชมรมรวมพลคนต้นแบบ สสจ.สุราษฎร์ธานี หนึ่งในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า “ประทับใจโครงการนี้มาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้สมาชิกในชุมชนได้เริ่มสร้างพฤติกรรมสุขภาพดีกันอย่างจริงจัง นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลแล้ว ยังไปแนะนำให้กับคนในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วย เช่น ชวนกันออกกำลังกาย หรือการสั่งหวานน้อย ลดพฤติกรรมการกินหวาน มัน เค็ม ต้องขอขอบคุณกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย และบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ที่จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ ถือเป็นกิจกรรมต้นแบบที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติต่อปฏิบัติได้จริงและมีเพื่อน มีสังคมในการปฏิบัติ และที่สำคัญมีของรางวัลเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้ครบภารกิจและมีผลการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางที่ดีขึ้น และมีอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ ทำให้คนในชุมชนได้ทราบสถานะสุขภาพของตนเอง ที่สำคัญ โครงการนี้เป็นการตอบโจทย์การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการเตรียมความพร้อมวัยทำงานสู่วัยสูงอายุที่มีสุขภาพดี เป็นความหมายของคำว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างแท้จริง”

         ความสำเร็จของโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดีในปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบนความมุ่งมั่นเดียวกันคือ สร้างชุมชนรอบรู้สู่สุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน และที่สำคัญที่สุดคือ การได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนรวมไปถึงสมาชิกทุกคนที่เห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี ตลอดจนการแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวและชุมชน ร่วมกันสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนด้วยกันต่อไป 

 


 

สำหรับข้อมูลโครงการ ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ 
https://sasukoonchai.anamai.moph.go.th/ หรือ https://www.nestle.co.th/th/nhw/healthcommunity

 

 

 

 

 

More
ฉลองครบรอบ 6 ปี งาน "Thank you Party CHU’O 6th Anniversary"
ไอคอนสยามผนึกกำลังทุกภาคส่วนทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์สะกดโลก “Amazing Thailand Countdown 2024”
ฮาวายานัส (Havaianas) เปิดตัวแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Havaianas Collaboration Pin’ ดึง 5 ศิลปินสตรีทอาร์ทนักออกแบบและนักแส...
อายิโนะโมะโต๊ะ ส่ง “อะมิโนมอฟ” บุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้สูงวัย 1 หมื่นล้าน
อายลิ้งค์ วิชั่น ฉลองครบรอบ 25 ปีแว่นตา ic!berlin ทุ่มงบจัด “ic!berlin World Day 2023”
Others
ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ ต้อนรับมอเตอร์เอ็กซ์โป กับเมนูไอริชหลากสไตล์
ชุดทดสอบโรคไข้เลือดออก ผลงานของนักวิจัยหญิงไทย เจ้าของรางวัลวิจัยระดับโลก
เตรียมกรี๊ดให้ดังๆ! แฟนมีทติ้ง ปาร์คแฮจิน
เตือน 3 โรคร้ายคุกคามพระสงฆ์
Detox เลือดขจัดโลหะหนัก คอร์สสุขภาพของคนใช้ชีวิตหนักๆ
Latest
EFMxChill on The Beach #18 แจกวิตามินความสนุก ขนทัพ 6 ศิลปินมันส์ยับ ถูกใจแฟนกว่าหมื่นคน
ฉลองครบรอบ 6 ปี งาน "Thank you Party CHU’O 6th Anniversary"
ไอคอนสยามผนึกกำลังทุกภาคส่วนทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์สะกดโลก “Amazing Thailand Countdown 2024”
ฮาวายานัส (Havaianas) เปิดตัวแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Havaianas Collaboration Pin’ ดึง 5 ศิลปินสตรีทอาร์ทนักออกแบบและนักแส...
อายิโนะโมะโต๊ะ ส่ง “อะมิโนมอฟ” บุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้สูงวัย 1 หมื่นล้าน

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
เปิดตัว“ไดเอโตะ” โปรตีน ไดเอทเพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่จากญี่ปุ่น
Za PERFECT SOLUTION ฟื้นบำรุงผิวผู้หญิงวัย 30 เพื่อผิวคงความอ่อนเยาว์เนิ่นนาน