โนวาร์ตีส คว้า 2 รางวัล HR Asia Best Companies to Work for 4 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวคิดการสร้างคนและดูแลบุคลากร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

 

โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์และยาระดับโลก คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

 


 

       ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2566 และรางวัลพิเศษในหมวด HR Asia Most Caring Company Awards สำหรับองค์กรที่ดูแลใส่ใจพนักงานอย่างดีเยี่ยม โดยทั้ง 2 รางวัลนี้สะท้อนความสำเร็จของโนวาร์ตีสที่ให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นของผู้ร่วมงานทุกคน ซึ่งเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข เปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา สนับสนุนให้ทำงานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมที่ไม่แบ่งแยก และเสริมสร้างให้ผู้ร่วมงานทุกคนเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตน โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนายานวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

       เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โนวาร์ตีสให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและบุคลากรมาโดยตลอด เราเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ เราจึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อก่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็นและความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ สนับสนุนการทำงานร่วมกันจากหลากหลายฝ่าย ภายใต้แนวคิด High support and High challenge ซึ่งเปิดกว้างให้พนักงานได้ระดมความคิดและลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน แม้จะเป็นความท้าทายที่ไม่เคยผ่านมาก่อน แต่ด้วยการได้รับแรงสนับสนุนจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน จะช่วยจุดประกายและก่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ทุกความท้าทายสามารถฝ่าฟันสู่ความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในทีม โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 


 

       นอกจากนี้ โนวาร์ตีสยังเปิดโอกาสและสนับสนุนการทำงานบนความหลากหลายของบุคลากร (Diversity and Inclusion) ให้การยอมรับและเคารพในตัวตนของพนักงาน ทั้งด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา ฯลฯ โดยพนักงานสามารถทำงานและใช้สิทธิประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม เช่น สิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรสำหรับพนักงานหญิงและชายได้นานถึง 98 วัน โดยยังคงได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ เต็มจำนวนเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำหน้าที่ดูแลสมาชิกใหม่ของครอบครัว โดยครอบคลุมถึงการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหรือผ่านการตั้งครรภ์แทน รวมถึงการปรับสิทธิ์สำหรับ “คู่สมรส” เป็นสิทธิ์สำหรับ “คู่ชีวิต” เพื่อความเท่าเทียมในความหลากหลายทางเพศ

 

       ภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานที่เปลี่ยนไป บริษัทฯ ได้ปรับระบบการทำงานเพื่อให้พนักงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสามารถทำงานแบบไฮบริดทั้งการเข้าออฟฟิศ 12 วันต่อเดือน และเลือก work from home ได้ในวันที่เหลือ โดยมีอิสระในการเลือกวิธีการทำงาน เวลาและสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้ เมื่อยังคงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองได้รวมถึงการสื่อสารและประสานงานกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็ยังสามารถทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างทีม เช่น การแบ่งปันความสำเร็จจากผลงานที่โดดเด่นของตนเองให้คนในองค์กร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะก้าวไปด้วยกัน สู่จุดหมายปลายทางคือสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยได้

 


 

       เภสัชกรหญิงสุมาลี กล่าวต่อไปว่า “เราเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อให้สุขภาพกายและใจแข็งแรง และพร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม Let’s Get Connected ที่เป็นช่องทางให้พนักงานได้พูดคุยกัน แบ่งปันความสำเร็จของแต่ละทีม เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจ เกิดไอเดียใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้ผู้บริหารแบ่งปันวิสัยทัศน์ และแง่มุมต่าง ๆ ผลักดันการทำงาน ทำให้พนักงานได้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบเดียวกัน พนักงานคือหัวใจของการทำงานในองค์กร เราจึงใส่ใจในสุขภาพพนักงาน เพราะการมีสุขภาพแข็งแรง จะทำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข เรามีการจัดกิจกรรม Wellness Day โดยการประสานงานกับพาร์ตเนอร์จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ในการรักษาสุขภาพกายและใจให้แก่พนักงาน ตลอดจน Unblocked Challenge กิจกรรมของโนวาร์ตีสที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจ สนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานจัดสรรเวลาสำหรับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรไปพร้อมกันด้วย”

 


 

     “เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร การได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และ รางวัล HR Asia Most Caring Company Awards ตอกย้ำว่า การเติบโตของเราบนเส้นทางของความเท่าเทียมและเปิดกว้างที่จะจับมือไปด้วยกัน มีเป้าหมายเดียวกัน โดยมีเพื่อนพนักงานเป็นฟันเฟืองสำคัญ เป็นแนวทางที่สัมฤทธิ์ผล และจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพราะเราเชื่อว่า การเตรียมสภาพแวดล้อมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข สนับสนุนการทำงานด้วยการสร้างทีมที่แข็งแรงจะช่วยให้พนักงานเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมก้าวไปข้างหน้ากับโนวาร์ตีสอย่างมั่นคง และร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้ในที่สุด” เภสัชกรหญิงสุมาลี กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

More
อายลิ้งค์ วิชั่น” ฉลองครบรอบ 25 ปีแว่นตา ic!berlin ทุ่มงบจัด “ic!berlin World Day 2023”
VICKTEERUT จัดปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งท้ายปี ขนทัพดาราสายแฟ ร่วมปลดปล่อยอิสระในตัวเอง
Let hER Smile รอยยิ้ม ความหวัง พลังใจ ก้าวต่อไปของ...ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม!
“ธนาคารกรุงเทพ” จับมือ “เดอะมอลล์กรุ๊ป” จัดงานเฉลิมฉลองเปิดตัวบัตร Co-brand Bangkok Bank M Visa สุดยิ่งใหญ่
แกรนด์โอเพนนิ่ง Jira Bangkok Flagship Store พร้อมเผยโฉม Neo Voyage คอลเลคชั่น
Others
ครีมบำรุงผิวสูตรความงามจากธรรมชาติ มอบความชุ่มชื่นยาวนาน จาก EDELPURE
“แพร รติวัลคุ์ - บาส-ปรมินทร์” ชวนส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อสังคม กับ ALI 9 FOR 1 Generous Society ร่วมบุญบริจาคเจลแอลกอฮอล์แก...
“อีมินโฮ” เซเลบริตี้ แอมบาสเดอร์ ของ ULTHERAPY® กลับมาเยือนเมืองไทย เพื่อร่วมงาน MERZ AESTHETIC EXPO: HAUS OF CONFIDEN...
“วิสทร้า” ผู้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มสุขภาพและความงาม ส่งน้องใหม่ “วิสทร้า ซากุระ” รุกตลาดเฮลตี้บิวตี้
Calvin Klein Jeans introduce the New Kristen Bag for Fall/Winter 2015
Latest
อายลิ้งค์ วิชั่น” ฉลองครบรอบ 25 ปีแว่นตา ic!berlin ทุ่มงบจัด “ic!berlin World Day 2023”
VICKTEERUT จัดปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งท้ายปี ขนทัพดาราสายแฟ ร่วมปลดปล่อยอิสระในตัวเอง
Let hER Smile รอยยิ้ม ความหวัง พลังใจ ก้าวต่อไปของ...ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม!
“ธนาคารกรุงเทพ” จับมือ “เดอะมอลล์กรุ๊ป” จัดงานเฉลิมฉลองเปิดตัวบัตร Co-brand Bangkok Bank M Visa สุดยิ่งใหญ่
แกรนด์โอเพนนิ่ง Jira Bangkok Flagship Store พร้อมเผยโฉม Neo Voyage คอลเลคชั่น

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
เปิดตัว“ไดเอโตะ” โปรตีน ไดเอทเพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่จากญี่ปุ่น
Za PERFECT SOLUTION ฟื้นบำรุงผิวผู้หญิงวัย 30 เพื่อผิวคงความอ่อนเยาว์เนิ่นนาน