ยูนิ.ชาร์ม จัดกิจกรรม “ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก” มุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อทุกคน

 

บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าส่งเสริม ผลักดัน และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรม “ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก”

 

 


 

          บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กมามี่โพโค (MamyPoko) ผ้าอนามัยโซฟี (Sofy) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นเสริมซึมซับไลฟ์รี่ (Lifree) และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Unicharm Pet) เดินหน้าส่งเสริม ผลักดัน และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรม “ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก”  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกัน ซึ่งทุกคนสามารถรักและแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเอง พร้อมกับมีจิตใจที่เห็นผู้แก่ผู้อื่นและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในสังคมไทยให้ดีขึ้น ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคมและโลกไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยมีคุณ บีม กวี ตันจรารักษ์ พร้อมครอบครัว พรีเซนเตอร์มามี่โพโค ร่วมสร้างสีสันในงาน ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์

 


มร.ทาดาชิ นาคาอิ (Mr. Tadashi Nakai) ผู้บริหารระดับสูง บริษัทยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

 

 


 

 
         มร.ทาดาชิ นาคาอิ (Mr. Tadashi Nakai) ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น  และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความคาดหวังในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมศักยภาพของตนเอง  การเห็นคุณค่าในความสามารถและโอกาสที่เรามีในการทำสิ่งที่ดีเพื่อโลกใบนี้ นั่นคือ Love Your Possibilities ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา ‘NOLA&DOLA’ (Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities) ที่มุ่งมั่นให้ทุกคนปลดเปลื้องสิ่งต่างๆ ที่รู้สึกเป็นภาระในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้ชีวิตได้ตามความฝันอย่างมีความสุข เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม พร้อมส่งต่อความรักและการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยดูแลผู้บริโภคทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษชำระแบบเปียก หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสัตว์เลี้ยง” 

 


 

 


 

        ซึ่งที่ผ่านมายูนิ.ชาร์ม ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและโลกของเราอย่างต่อเนื่อง อาทิ ติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน โดยเรามีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่บริษัท RE100* (Renewable Energy )  ภายในปี 2030 ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสนับสนุน “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) เพื่อสร้างป่าที่สมบูรณ์ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนโดยรอบ พร้อมลดอัตราการเกิดไฟป่า และปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งเสริมวิธีดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วย และลดภาระของผู้ดูแล โดยร่วมมือกับกลุ่มอาสาสมัครด้านสุขภาพประจำตำบล (อสม) สอนวิธีการดูแล และการสวมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ป่วย ผู้ดูแล สอนทำน้ำยาล้างจานและสมุนไพรไล่ยุงให้กับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้เสริม และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนร่วมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในชุมชน ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการ รีไซเคิล พร้อมส่งมอบถังขยะให้กับโรงเรียนในชุมชนโดยรอบ 

 


 

 
           และเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย EPR ( Extended Producer Responsibility)  ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) ได้ ดำเนินการจัดการปัญหาขยะจากต้นทางอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น ลดปริมาณความหนาของถุง ลดหูหิ้ว ลดขนาดบรรจุภัณฑ์ เพิ่มสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล  PIR (Post-Industrial Recycled) และ PCR (Post-Consumer Recycled) การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ 100%  รวมถึงการส่งชิ้นงานผ้าอ้อม และผ้าอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมฝุ่นที่เกิดขึ้น (Dust collector) ไปรีไซเคิลเป็นทรายแมว ตลอดจนจัดการปัญหาขยะปลายน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาจัด “โครงการเรียกคืนขยะบรรจุภัณฑ์” เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อลดปริมาณขยะ และร่วมมือกับคู่ค้า SCGP คัดแยกขยะกระดาษเพื่อส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง

 


 

         “ยูนิ.ชาร์ม เชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมและโลกได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ทั้งลดการเกิดขยะ การประหยัดพลังงาน การเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างมีจิตสำนึก และสนับสนุนองค์กรที่มีนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการลงมือกระทำสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกใบนี้ได้ในอนาคต ขอเพียงเรามุ่งมั่น ตั้งใจ และเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป” มร.ทาดาชิ นาคาอิ กล่าวเพิ่มเติม

 


 

 
         โดยกิจกรรม “ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมและโลกใบนี้ไปด้วยกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม คืนพลังให้โลก และส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม อาทิ โซนแนะนำผลิตภัณฑ์ Eco-Friendly ได้แก่ Sofy Natural Love ผ้าอนามัยที่อ่อนโยนต่อผิวด้วยสัมผัสนุ่มนวลจากธรรมชาติ ลดสารฟอกขาว ลดพลาสติก ใช้ห่อบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล Deo-Toilet ผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่แห้งไวไม่ติดเท้าแมว พร้อมแผ่นรองซับที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย ลดการเกิดกลิ่นในห้องปิด และยังช่วยลดปริมาณขยะ ลดฝุ่น เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว ไลฟ์รี่ ชุดกางเกงในซึมซับปัสสาวะ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยส่งมอบความสุขในการใช้ชีวิต โดยใช้คู่กับกางเกงอนามัยชนิดซักและใช้ซ้ำได้ พร้อมแผ่นเสริมซึมซับ ช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้ผ้าอ้อมตัวนอกได้อีกทางหนึ่ง และ MamyPoko AntiMos Pants กับครั้งแรกของนวัตกรรมผ้าอ้อมกันยุงจากมามี่โพโค ที่มาพร้อมกลิ่นตะไคร้จากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดไข้เลือดออกในเด็กไทย โซนจัดแสดงนิทรรศการไลน์ผลิตภัณฑ์ แนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของยูนิชาร์ม ที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปของ “ชาร์ม ริง” อันโดดเด่น, โซนกิจกรรมพิเศษที่ให้ทุกคนสามารถบอกรักษ์ให้โลกรู้ได้ทันทีผ่าน Digital Canvas พื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์บนจอ LED Wall ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสร้างโลกสีเขียวที่น่าสนใจอีกมากมาย 
 
สามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิ.ชาร์มได้ทางเว็บไซต์ www.unicharm.co.th 

 

 

 

More
สร้างสรรค์เมนูของว่างแสนอร่อย ด้วยน้ำผักผลไม้แท้ จาก เนเจอร์ เซ็นเซชั่น
ดีพร้อม สานฝันนักเขียนบทมืออาชีพ ดันซอฟต์พาวเวอร์บทละครไทย ออกสู่สายตาชาวโลก
ฟิลิปส์จับมือโซวิค เปิดตัวศูนย์ “Learning and Experience Center” โฉมใหม่
‘เยาวชนไทย’ สุดปัง! คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ สร้างชื่อบนเวทีระดับเอเชียอีกครั้ง ที่ ฮ่องกง สร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติ
ฮอตกว่านี้มีอีกไหม? เจ้าสัว จับมือ เจมส์-จิรายุ ส่งหมูแท่งกรอบเสิร์ฟความปัง ในแคมเปญ “มู หมู่ มู่ มู้ หมู หมูแท่งกรอบเจ้...
Others
ลาเนจ จัดงาน LANEIGE BEAUTY ROAD WITH WATER BANK
บลูไดมอนด์ อัลมอนด์ บรีซ แนะนำเมนูสุขภาพบอกรักแม่ ด้วยการเริ่มต้นใส่ใจในด้านโภชนาการ
“แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ #12” ตอน “MULTIBIRD จักรวาลธงไชย” “เบิร์ด” พาแฟนตะลุยทุกจักรวาลความสนุก มอบความสุข ฟินให้สุดทั่วจั...
แฮปปี้ แอดดี้ ชวนฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยไอศกรีมนมอัลมอนด์รสใหม่
ข้อเท็จจริงเรื่องการออกกำลังกาย (ตอนจบ)
Latest
สร้างสรรค์เมนูของว่างแสนอร่อย ด้วยน้ำผักผลไม้แท้ จาก เนเจอร์ เซ็นเซชั่น
เปิดเบื้องหลังการประกวด Thai Specialty Coffee Awards 2024 กับความท้าทายในการตัดสินของคณะกรรมการ และการปรับตัวของเกษตรกร
ฤดูทุเรียนฟีเวอร์ กับชุดทุเรียนน้ำชายามบ่าย ที่มิลล์ แอนด์ โค (MILL & Co) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
ดีพร้อม สานฝันนักเขียนบทมืออาชีพ ดันซอฟต์พาวเวอร์บทละครไทย ออกสู่สายตาชาวโลก
ฟิลิปส์จับมือโซวิค เปิดตัวศูนย์ “Learning and Experience Center” โฉมใหม่

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี