องค์กรพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จับมือสร้างสรรค์โครงการต้นแบบ “ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋”

 

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) บริษัทด้านชีวเภสัช (Biopharma) ที่เป็นผู้นำในการค้นคว้าและวิจัยยาและวัคซีนนวัตกรรมระดับโลก และบริษัท ลำพูน ซิตี้ แลป จำกัด

             

 


 

 


 

 


 

           บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) บริษัทด้านชีวเภสัช (Biopharma) ที่เป็นผู้นำในการค้นคว้าและวิจัยยาและวัคซีนนวัตกรรมระดับโลก โดยเภสัชกรหญิงจิราภา เปรมปลื้มจิตต์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และบริษัท ลำพูน ซิตี้ แลป จำกัด โดย นายไชยยงค์ รัตนอังกูร ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรพันธมิตร ในการขับเคลื่อนโครงการต้นแบบ “ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋” (Lamphun Healing Town) พัฒนาพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจ ถนนรถแก้ว ย่านเมืองเก่าลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และรศ. นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ในวันนี้ (วันที่ 28 มิถุนายน 2566) ณ คุ้มเจ้ายอดเรือน ถนนรถแก้ว จังหวัดลำพูน

 


 

 


 

 

             นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการต้นแบบ ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋ (Lamphun Healing Town) เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ย่านใจกลางเมืองเก่าลำพูนให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขทั้งกายและใจ ผ่านการพัฒนาในหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาวะ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเศรษฐกิจ สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองแห่ง Lamphun Green Clean and Care City และเมืองแห่ง Lamphun Smart Heritage City โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองแห่งความร่วมมือ ความสงบสุข สะอาด และความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน และเป็นเมืองในการสืบสาน ต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี บนฐานวัฒนธรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพ เชื่อมโยงระบบ และกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งท้ายที่สุด จะมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำพูนที่ว่า “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง”

 


 

 


 

           รศ. ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลำพูน ซิตี้ แลป จำกัด กล่าวว่า โครงการต้นแบบ ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋ (Lamphun Healing Town) เกิดจากการริเริ่มพัฒนาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับมีงานวิจัยสนับสนุน จนนำไปสู่การต่อยอดเพื่อออกแบบพื้นที่ ออกแบบกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับคนทุกเพศทุกวัย แนวคิดของโครงการก็คือ การทำให้ทุกองค์ประกอบของเมืองลำพูนช่วยเยียวยา ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น จัดการระบบระบายน้ำ จัดการระบบแสงสว่าง จัดการระบบสัญจร ลดมลพิษทางอากาศ ด้านสุขภาพ โดยเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย ร่มรื่น มีร่มเงา หายใจสะดวก พื้นที่ผ่อนคลายด้วยงานศิลป์ ด้านเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้เกิดความน่าลงทุน เน้นภาพลักษณ์ด้านสุขภาวะที่ดี ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ บริษัท ลำพูน ซิตี้ แลป จำกัด จะมีบทบาทในการเชื่อมประสานหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน และชุมชน ในจังหวัดลำพูน และดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจ ถนนรถแก้ว ย่านเมืองเก่าลำพูน

 


 

 


 

 

           นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านชีวเภสัช (Biopharma) GSK ต้องการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการปกป้องและฟื้นฟูสุขภาพของโลก โดยได้ประกาศนโยบายในการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ในทุกการดำเนินงานภายในปี 2573 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และชีวิตของผู้คนมากขึ้น เช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดลำพูนมีการดำเนินนโยบายแผนภูมิสังคมเมืองเก่าลำพูนของจังหวัด ซึ่งจาก 1 ใน 8 นโยบาย คือเรื่อง การขับเคลื่อนเมืองไร้มลพิษ สวนป่าในเมือง และพื้นที่สาธารณะแก่คนทุกวัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเติมเต็มความสุขกายสบายใจให้แก่ผู้คนในลำพูน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมของ GSK เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและชุมชนชาวลำพูน โดยได้ร่วมกับ ลำพูน ซิตี้ แลป ริเริ่มโครงการต้นแบบ ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋ (Lamphun Healing Town) เพื่อสนับสนุนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของลำพูน โดย GSK จะช่วยสนับสนุน ลำพูน ซิตี้ แลป ในการดำเนินโครงการ Lamphun Healing Town เพื่อปรับปรุงทุกองค์ประกอบของ ถ.รถแก้ว เมืองลำพูน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น จัดการระบบแสงสว่าง ลดมลพิษทางอากาศ เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย ร่มรื่น มีร่มเงา หายใจสะดวก รวมทั้งการประสานกับเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (EACC) และสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย (Thai NCD) เพื่อหารือร่วมหน่วยงานท้องถิ่นในการประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อไป”

 


 

 

             นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวว่า เทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น ในขณะเดียวกัน การทำให้เมืองเป็นเมืองเดินได้ การมีอากาศบริสุทธิ์ และสุขภาพของประชาชน เป็นสาระสำคัญของการพัฒนาเมือง โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองลำพูนในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 66-70 ข้อหนึ่ง มีเป้าหมายให้เมืองลำพูนเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ตลอดจนการพัฒนาภูมิสถาปัตย์ในเขตเมืองเก่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่จะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมหลายมิติ ทั้งด้านสุขภาวะทั้งกายและใจ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นที่ถนนรถแก้ว เป็นถนนที่มีความสำคัญ เป็นถนนที่เชื่อมโยง 2 แลนด์มาร์กของเมืองลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และวัดมหาวัน หรือวันพระรอด ที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และยังเป็นจุดศูนย์รวมศรัทธาของคนลำพูน พื้นที่บริเวณนี้มีกิจกรรมของการจัดตลาดนัดข่วงพันปี ทุกวันศุกร์และเสาร์ มีการรวมตัวกันของผู้สูงอายุและคนทุกเพศทุกวัยมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่า โครงการต้นแบบ ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋ (Lamphun Healing Town) บนถนนรถแก้วจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงไปยังถนนสายอื่นและสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในเขตเมืองเก่า ซึ่งจะทำให้เกิดโครงข่ายการท่องเที่ยว และโครงข่ายเศรษฐกิจเมือง และโครงข่ายของพื้นที่สีเขียวในอนาคตเข้าด้วยกัน

 


 

 

 

 

More
Heineken Experience รวมพลคอมมูนิตี้คนดนตรีมาบุกเบิกซาวน์ใหม่ในงาน “HEINEKEN EXPERIENCE REFRESH YOUR MUSIC presents BEDR...
ดับกระหาย คลายร้อน กับ ซันคิสท์ นมพิสทาชิโอ ขนาดใหญ่ 2 กล่อง เพียง 196 บาท ที่ The Mall ทุกสาขา
ก้าวที่ยิ่งใหญ่! “คุณหมอโบ” คว้ารางวัลผู้นำด้านการฉีดฟิลเลอร์ ฉลองรับ 14 ปี “DE BEAU CLINIC”
ศูนย์การค้าแพลทินัม แนะนำเมนูใหม่จากร้าน Minimelts “ไอติมทุเรียนหมอนทองกะทิ” รวมความอร่อยที่ลงตัว
รอยัล เกทเวย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "โอเกะ-โอเกะ" ซ่าส์ คาวาอิเดส Exclusive Launch กับโลตัส บุกตลาดน้ำอัดลม ‘No Sugar’
Others
ปรบมือรัวๆ ลูกโลกทองคำ เคท –ลีโอนาร์โด นำชายและสมทบหญิง ควงคู่กันคว้ารางวัลใหญ่
เปิดตัว Kelly Rohrbach ไลฟ์การ์ดสุดฮอตใน Baywatch ที่ฮอตทั้งในจอและนอกจอ
Longines Heritage Military COSD นาฬิกาทหารที่นำเสนอทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์ และประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว
ลอร์น่า เจน แบรนด์เสื้อผ้าออกกำลังกายชั้นนำเปิดเอาท์เล็ทใจกลางเมือง
เซ็น เรสเตอร์รอง ต้อนรับปีมังกรทอง เสริมความมงคลด้วยมื้ออาหารคุณภาพกับ 5 เมนูมังกรมงคล พร้อมเช็คดวงปัง ๆ ไปกับ หมอต๊อก...
Latest
Heineken Experience รวมพลคอมมูนิตี้คนดนตรีมาบุกเบิกซาวน์ใหม่ในงาน “HEINEKEN EXPERIENCE REFRESH YOUR MUSIC presents BEDR...
ดับกระหาย คลายร้อน กับ ซันคิสท์ นมพิสทาชิโอ ขนาดใหญ่ 2 กล่อง เพียง 196 บาท ที่ The Mall ทุกสาขา
ห้องอาหารซัมเมอร์ พาเลซแนะนำอาหารจีนจานอร่อยจากกุ้งมังกร
ก้าวที่ยิ่งใหญ่! “คุณหมอโบ” คว้ารางวัลผู้นำด้านการฉีดฟิลเลอร์ ฉลองรับ 14 ปี “DE BEAU CLINIC”
ฉุดไม่อยู่! ซีรีส์ “Kiseki ฤดูปาฏิหาริย์” กระแสแรง ขึ้น TOP3 บน Viu ตอกย้ำความฮอต

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”