“อพท.” จัดอบรมชุมชนเรื่องท่องเที่ยวยั่งยืน เดินสายครอบคลุม 9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

 

อพท. เดินสายอบรม “หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ครอบคลุม 9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว เป้าหมาย 500 คน โดยเชิญชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกันเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 


 

 


 

        ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) ที่ อพท. ได้จัดทำขึ้น และมอบให้ อพท. นำไปใช้เผยแพร่  อพท. จึงได้กำหนดจัด กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม “หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ”  (Certificate  in  CBT  Integrated) ในรูปแบบการอบรมให้ความรู้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง แบ่งเป็น  8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) และอีก 1 พื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 

 


 

 ***เชิญชุมชนและภาคีร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้***

           การอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ทุกๆครั้ง อพท. จะเชิญชุมชน และตัวแทนจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ มาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้เรื่องการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันทำภารกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในเป้าหมายเดียวกัน ตั้งเป้าหมายตลอดโครงการมีผู้ผ่านการอบรมรวม 500 คน โดยทุกคนจะได้รับความรู้ และ อพท. ยังได้เผยแพร่แนวทางและเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ภาคส่วน และ ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้และร่วมติดตามประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวต่างๆ ต่อไปอีกด้วย 
               โดย อพท. ดำเนินงานในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ภายใต้คณะกรรมการ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ซึ่ง อพท. ยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป้าหมายเพื่อให้ชุน และภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ได้เข้าใจความหมายของการทำท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าคืออะไร ทำไปเพื่ออะไร รวมถึงเข้าใจแนวทางและเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกัน ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงจากการอบรม ไปใช้เป็นเครื่องมือขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตัวเองได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีฐานทรัพยากรชุมชนที่น่าสนใจมากมายได้ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 


 

 ***สร้างความเข้าใจก่อนการพัฒนา***

          นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้อำนวยการ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. กล่าวว่า หลักสูตร CBT Integrated มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะของการเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงชุมชนและองค์กรชุมชน ที่ต้องเข้าใจว่าผลลัพธ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร ทำอย่างไรให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชน การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว การคิดเชิงการตลาดที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ อพท. พัฒนาขึ้นจากการถอดบทเรียนจากการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของ อพท. มาตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติ และข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับชุมชนในหลากหลายบริบท  ครอบคลุมตั้งแต่ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน การประเมินศักยภาพชุมชน ทักษะการเป็นนักพัฒนาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจมุมมองทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่น่าสนใจซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

 


 

ดัน “เขมราฐ” ชุมชนต้นแบบ  

          กิจกรรมการอบรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “เพราะทำท่องเที่ยว เก่งคนเดียวไม่ได้” อพท. จึงได้เชิญทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชน สถาบันการศึกษา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพื้นที่ บริษัทประชารัฐร่วมใจ หอการค้า สมาคมโรงแรม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น  มาเข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำความเชี่ยวชาญและความเก่งของตัวเองมาบูรณาการเติมเต็มซึ่งกัน ให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวร่วมกัน
สำหรับชุมชนเขมราฐธานี มีความพิเศษคือเป็นการรวมกลุ่มของชุมชนใน 4 ตำบลที่เชื่อมโยงกัน มีการพัฒนาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นและแบ่งปันรายได้ร่วมกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจของ อพท. ได้คะเนนการประเมินในระดับที่น่าพอใจ ชุมชนมีความพร้อม มีฐานทรัพยากรที่ดีมาก สิ่งที่ อพท. จะเข้าไปช่วยเสริม คือการให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และความรู้เรื่องการตลาด การประเมินศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

 


 

 

 

 

More
“Legend of Thailand ตำนานท่าเตียน” วันนี้จนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม
สุดคึกคัก! งานจริงใจ มาหา...นคร กลุ่มเซ็นทรัลประกาศความสำเร็จ มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
มหกรรมงาน SALE สินค้าแบรนด์เนม ลดสูงสุด 90% กว่า 5,000 ชิ้น วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 67 ที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบ...
“โอ้ มาย ก๊อด... ทอดปิ้งน้ำจิ้มแซ่บ” ลงสนามเจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและวัยเริ่มงาน
เปิดตัว “มิว – นิษฐา” กับบทบาทใหม่ ผู้ก่อตั้ง-ร่วมคิดค้น มูทริโกลว์ ตัวช่วยคุณแม่
Others
เตรียมกรี๊ดให้ดังๆ! แฟนมีทติ้ง ปาร์คแฮจิน
“หญิง รฐา”กับการแชร์ชีวิตส่วนตัวในโลกโซเชียล
AMERICAN EAGLE (อเมริกัน อีเกิ้ล) จัดงานอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ เปิดตัวแคมเปญ FIT IN STAND OUT
A/W 2015 M.A.C : BEAUTIFUL AND DAMNED สีดำคือความไม่มีที่สิ้นสุด
ยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชั่น อิเนส เดอ ลา เฟรซองจ์ สปริง/ซัมเมอร์ 2018 เพิ่มสีสันให้คอลเลคชั่นนี้ด้วยไลน์ชุดนอนใหม่ พร้อม...
Latest
“Legend of Thailand ตำนานท่าเตียน” วันนี้จนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม
สุดคึกคัก! งานจริงใจ มาหา...นคร กลุ่มเซ็นทรัลประกาศความสำเร็จ มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
รู้จัก “โรคติดเชื้ออาร์เอสวีในผู้ใหญ่” ภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิต
มหกรรมงาน SALE สินค้าแบรนด์เนม ลดสูงสุด 90% กว่า 5,000 ชิ้น วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 67 ที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบ...
คอนเสิร์ตที่ดีที่สุดแห่งปี EVERYBODY ได้ SLAM ด้วยกันอีกครั้ง

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี