ผนึกพันธมิตร 13 องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมจัด “งานนิทรรศการครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม”

 

เริ่มแล้ว มหกรรมอาหารครั้งยิ่งใหญ่ “เค็มน้อย อร่อยได้” 4-6 ธ.ค. นี้ สสส.-สธ.-ภาคี สานพลังจัด “งานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม” มุ่งสร้างนวัตกรรม-สื่อสารกระตุ้นเตือนสังคมลดเค็ม

       

 


 

 


นายวิชาญ มีนชัยนันท์

 

      “ที่ปรึกษา รมว.สธ.” ย้ำ ประชาชนควรปรับพฤติกรรมลดเสี่ยง NCDs หนุน รัฐพัฒนาประเทศสู่ Smart Country
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ: นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การส่งเสริมให้คนไทยลดการบริโภคโซเดียม มาตลอด 10 ปี ของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลจากโรค โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายลดอัตราผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ที่ต้นเหตุสำคัญมาจากการบริโภคอาหารหวาน มันและเค็ม โดยเฉพาะบริโภคโซเดียมในปริมาณมาก ในแต่ละปีรัฐบาลจัดสรรงบประมาณจากภาษีของประชาชนกว่า 2 แสนล้านบาท เพื่อการรักษาพยาบาล หากประชาชนมีสุขภาวะที่ดี จะช่วยลดค่ารักษาพยาบาลของประเทศลงได้ นำไปสู่การสนับสนุนภาครัฐพัฒนาประเทศสู่การเป็น Smart Country ในอนาคต

 


พอ.สุรศักดิ์ และ อ.ธนันดา

 

 


อ.โอ็คและอ.วรวรรณ

 

 


อ.วรวรรณและอ.ยิ่งศักดิ์

 


           “สิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตัวเอง เพราะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ต้องเกิดจากความพร้อมและความเต็มใจ การจัดงานครบรอบ 10 ปี ลดเค็ม ลดโรค “เค็มน้อย อร่อยได้” ในครั้งนี้ ทำให้เห็นการสานพลังของเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สสส. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการด้านอาหาร ที่มีความตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค ปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารที่ลดปริมาณโซเดียมลง แต่ยังคงรสชาติที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสุขทั้งกายและใจ ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป” นายวิชาญกล่าว

 


 

 


 

 


 


          ด้าน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากข้อมูลปริมาณการบริโภคเกลือโซเดียมของคนไทย พบบริโภคเฉลี่ย 3,636 มก./วัน เกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำเกือบ 2 เท่า องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมลง 30% หรือมุ่งเป้าปรับพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มก./วัน ภายในปี 2568 ที่ผ่านมา สสส. ได้ร่วมกับ WHO กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทย ปี 2559-2568” สอดรับมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2558 เพื่อลดภาระโรคจากกลุ่มโรค NCDs และลดค่ารักษาพยาบาล ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ประเทศชาติ

 


 

 


 

 


 


           “กลไกการทำงานอย่างเข้มแข็ง เกิดจากการสานพลังผลักดันการป้องกันโรค NCDs ผ่านการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ กำหนดมาตรฐานและออกกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น 1.ผลักดันให้เกิดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรค NCDs 2.สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในไทย ปี 2559-2568 3.นวัตกรรมเครื่องตรวจวัดความเค็ม 4.ขับเคลื่อนมาตรการภาษีโซเดียม ช่วยสร้างกติกากลางให้กับภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการปรับสูตรลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร 5.สื่อสารรณรงค์แคมเปญ ลดเค็ม ลดโรค ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคโซเดียมในแนวทางที่ดีขึ้น จาก 4,351.69 มิลลิกรัมต่อวันในปี 2552 ลดลงอยู่ที่ 3,636 มิลลิกรัมต่อวัน ในปี 2562 ” ดร.นพ.ไพโรจน์กล่าว

 


 

 


 


       ด้านรศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า การบริโภคเกลือและโซเดียมที่มากเกินความจำเป็นต่อร่างกาย ทำให้แนวโน้มของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไต เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วน งานครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เป็นการสานพลังภาคีเครือข่ายแสดงเจตจำนงในการร่วมดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมฯ เน้นส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการได้รับเกลือและโซเดียมปริมาณสูง การจัด “งานนิทรรศการครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม” ในครั้งนี้มุ่งกระตุ้นเตือนสังคมและรณรงค์เรื่องการลดบริโภคเค็มผ่านการมีส่วนร่วม ให้เกิดความตระหนักและเข้าถึงประโยชน์ของการลดบริโภคเค็ม (โซเดียม) และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพลดโซเดียม นำไปสู่การขับเคลื่อนมาตรการลดโซเดียมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป

 


 

 

 

 

More
สุรีย์พร คลินิก เปิดตัวตึกสูงที่สุดแห่งวงการคลินิกสถาบันเสริมความงาม ฉลอง 20 ปี
ทัพนักแสดงซีรีส์ “ฝันรักห้วงนิทรา”ร่วมงานฉลองครบรอบ 39 ปี ซิลวาเนียน
SHISEIDO PROFESSIONAL เปิดตัว CRYSTALLIZING ผลิตภัณฑ์ยืด-ดัดผมสูตรใหม่สุดพรีเมียม พร้อมอัปเดตเทรนด์ทรงผมมาแรง
“องค์การเภสัชกรรม” จับมือ “REVOMED GROUP” ลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้คนไทย
เนสเพรสโซเปิดตัวคอลเลคชั่น Unforgettable Summer 2024 ชวนคิมเบอร์ลี่ และวิน เมธวิน ร่วมงาน ‘Taste The Summer Memories’
Others
อร่อยถูกปากคนชอบอาหารไทยพื้นบ้าน ที่ร้านสไตล์วินเทจ “ครัวเก่าเก็บ”
Viu จับมือ CJ E&M คว้าช่องเคเบิลชั้นนำ tvN, OCN, O’live, Studio Dragon และ Mnet ขนขบวนซีรีส์ – วาไรตี้ชื่อดังลงจอแบบถูกล...
กาแฟรสชาติใหม่ รุ่น Limited Edition จาก เนสเพรสโซ
กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟพาลูกค้าคนสำคัญล่องเรือไหว้พระ เสริมสิริมงคลรับปี 2561
“เรดดี้” เชื่อในพลังผู้หญิง ร่วมฉลองทุกความสำเร็จของผู้หญิงในวันสตรีสากล
Latest
Tyla สาวฮอตคนล่าสุดของวงการเพลง ปล่อย MV เพลง ‘Jump’ พร้อมท่าเต้นซิกเนเจอร์สุดเซ็กซี่
ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ! LOVEiS ENTERTAINMENT จับมือ Muzik Move คว้า 4 ศิลปินดังแห่งยุค นนท์ ธนนท์ - ไบร์ท - เดอะ ทอยส์ – เ...
เปิดตัวสุดปัง!! COME TOGETHER จัดงานเปิดตัว 2 ซิงเกิลใหม่ล่าสุด พร้อมแสดงโชว์สดมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ ใจกลางเมือง
สุรีย์พร คลินิก เปิดตัวตึกสูงที่สุดแห่งวงการคลินิกสถาบันเสริมความงาม ฉลอง 20 ปี
ทัพนักแสดงซีรีส์ “ฝันรักห้วงนิทรา”ร่วมงานฉลองครบรอบ 39 ปี ซิลวาเนียน

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี